PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:06:41 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:12:14 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai19:08:24 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
4Khách vãng lai19:06:21 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11262
5Khách vãng lai18:49:17 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
6Khách vãng lai18:30:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai18:04:18 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6623
8Khách vãng lai18:04:18 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6623
9Khách vãng lai17:47:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8192
10Khách vãng lai17:07:19 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
11Khách vãng lai16:42:16 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
12Khách vãng lai16:41:58 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai16:37:04 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
14Khách vãng lai16:26:22 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6564
15Khách vãng lai16:21:36 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai16:19:40 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8091
17Khách vãng lai16:08:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai16:02:36 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
19Khách vãng lai15:49:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
20Khách vãng lai15:42:25 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
21Khách vãng lai15:42:22 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
22Khách vãng lai15:33:03 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
23Khách vãng lai15:18:37 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai15:04:36 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai15:04:31 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai15:04:31 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai14:53:54 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
28Khách vãng lai13:59:48 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12199
29Khách vãng lai13:48:59 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6594
30Khách vãng lai13:47:25 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai13:31:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6620
32Khách vãng lai13:07:42 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8344
33Khách vãng lai13:05:56 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
34Khách vãng lai12:53:12 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
35Khách vãng lai12:47:21 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6620
36Khách vãng lai12:29:42 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8752
37Khách vãng lai12:27:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8386
38Khách vãng lai12:19:59 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
39Khách vãng lai11:52:33 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12204
40Khách vãng lai11:47:29 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai11:39:11 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
42Khách vãng lai11:17:19 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
43Khách vãng lai11:01:42 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
44Khách vãng lai10:50:13 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
45Khách vãng lai10:40:40 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
46Khách vãng lai10:40:38 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
47Khách vãng lai10:35:45 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
48Khách vãng lai10:32:16 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai10:31:31 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
50Khách vãng lai10:29:29 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
51Khách vãng lai10:26:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai09:57:52 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
53Khách vãng lai09:56:31 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
54Khách vãng lai09:47:13 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6618
55Khách vãng lai09:09:03 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai09:09:03 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai09:06:19 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8788
58Khách vãng lai09:00:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6637
59Khách vãng lai08:58:12 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6579
60Khách vãng lai08:29:41 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
61Khách vãng lai08:28:17 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai08:23:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6632
63Khách vãng lai08:14:36 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6607
64Khách vãng lai08:11:09 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
65Đào Thị Loan08:10:20 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
66Đào Thị Loan08:09:32 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
67Đào Thị Loan08:08:46 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
68Đào Thị Loan08:08:08 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
69Đào Thị Loan08:07:59 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_2.aspx
70Đào Thị Loan08:07:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_van/nhap_diem.aspx
71Đào Thị Loan08:07:35 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_van/nhap_diem.aspx
72Đào Thị Loan08:07:24 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
73Đào Thị Loan08:07:00 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
74Đào Thị Loan08:06:33 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Đào Thị Loan08:06:20 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
76Khách vãng lai08:05:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai07:54:50 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6640
78Khách vãng lai07:35:54 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6640
79Khách vãng lai07:30:56 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
80Khách vãng lai07:15:24 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
81Khách vãng lai07:13:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6623
82Khách vãng lai06:54:11 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
83Khách vãng lai06:31:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Khách vãng lai06:30:36 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai06:17:00 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
86Khách vãng lai05:57:44 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
87Khách vãng lai05:38:41 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
88Khách vãng lai05:23:35 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
89Khách vãng lai05:13:42 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6638
90Khách vãng lai04:26:52 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
91Khách vãng lai04:17:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12201
92Khách vãng lai04:16:24 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6639
93Khách vãng lai04:11:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6449
94Khách vãng lai04:09:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
95Khách vãng lai04:01:20 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
96Khách vãng lai04:00:46 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
97Khách vãng lai03:40:12 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8250
98Khách vãng lai03:19:41 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
99Khách vãng lai03:18:19 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11271
100Khách vãng lai03:02:28 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7977
101Khách vãng lai02:58:26 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6628
102Khách vãng lai02:45:38 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
103Khách vãng lai02:33:28 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
104Khách vãng lai02:31:33 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
105Khách vãng lai01:54:58 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai01:54:18 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6633
107Khách vãng lai01:32:37 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11258
108Khách vãng lai01:27:45 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00443
109Khách vãng lai01:16:19 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai00:57:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8915
111Khách vãng lai00:42:52 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
112Khách vãng lai00:19:06 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23 1 2019