PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:50:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:50:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8101
3Khách vãng lai09:37:17 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7968
4Khách vãng lai09:26:41 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai09:22:22 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12195
6Khách vãng lai09:18:54 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7977
7Khách vãng lai09:17:27 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6598
8Khách vãng lai09:11:20 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8973
9Khách vãng lai09:08:45 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8191
10Khách vãng lai08:49:14 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
11Khách vãng lai08:48:59 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
12Khách vãng lai08:45:59 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
13Khách vãng lai08:30:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
14Khách vãng lai08:28:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8753
15Khách vãng lai08:26:25 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8542
16Khách vãng lai08:19:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
17Khách vãng lai08:13:40 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai08:11:32 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7972
19Khách vãng lai08:11:28 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6597
20Khách vãng lai08:10:03 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai08:08:20 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
22Khách vãng lai07:52:34 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8435
23Khách vãng lai07:47:30 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-2
24Khách vãng lai07:44:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
25Khách vãng lai07:43:34 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai07:39:35 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai07:27:30 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6600
28Khách vãng lai07:20:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
29Khách vãng lai07:19:09 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7975
30Khách vãng lai07:15:34 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8758
31Khách vãng lai07:07:40 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
32Khách vãng lai06:54:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8100
33Khách vãng lai06:46:02 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai06:43:03 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai06:42:53 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
36Khách vãng lai06:35:39 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8663
37Khách vãng lai06:31:38 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai06:16:02 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6617
39Khách vãng lai06:14:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7970
40Khách vãng lai05:54:26 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
41Khách vãng lai05:52:07 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10740
42Khách vãng lai05:45:16 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7969
43Khách vãng lai05:41:46 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai05:41:40 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
45Khách vãng lai05:35:48 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
46Khách vãng lai05:31:30 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7974
47Khách vãng lai05:30:52 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6599
48Khách vãng lai05:24:14 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
49Khách vãng lai05:01:01 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
50Kim Thị Nhan04:56:58 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_li/nhap_diem.aspx
51Kim Thị Nhan04:56:50 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
52Khách vãng lai04:56:44 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai04:56:39 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai04:04:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
55Khách vãng lai03:39:04 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai03:36:22 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai02:23:02 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
58Khách vãng lai02:22:51 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
59Khách vãng lai01:55:02 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
60Khách vãng lai01:45:09 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
61Khách vãng lai01:20:14 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
62Khách vãng lai01:16:49 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
63Khách vãng lai01:16:22 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8459
64Khách vãng lai00:52:04 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6588
65Khách vãng lai00:48:11 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6577
66Khách vãng lai00:47:19 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6577
16 11 2018